Câteva considerente privind utilizarea zilierilor

Câteva considerente privind utilizarea zilierilor

Zilierul este o persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional - activităţi care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent - pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

O persoană poate presta activităţi în regim zilier cel mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, neputând presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Aceste durate nu se aplică zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

 Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă și nu poate depăşi 12 ore.

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, și nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar. Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.

Beneficiarul are obligaţia să înfiinţeze și să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional înainte de începerea activităţii. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03.

 

Sancțiunile, pe care e bine să le știți, stabilite în legea zilierilor de către legiuitor, în forma modificată de OUG 114/2018 sunt următoarele :

a) încălcarea prevederilor legate de cuantumul remuneraţiei brute orare, cu amendă de 10.000 lei;

b) încălcarea prevederilor privind, înființarea registrului zilierilor, completarea registrului înainte de începerea activității, prezentarea registrului organului de control abilitat, informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, asigurarea, în mod gratuit, de echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri, comunicarea de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri, înregistrarea accidentelor de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii, înregistrarea, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, zilnic, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional, înaintarea lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor se sancționează cu amendă de 6.000 lei;

c) încălcarea prevederilor constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;

d) încălcarea prevederilor legate de impozitul pe venit, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

e) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

f) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea prevederilor privind vărsta minimă, numărul de ore lucrate, durata zilelor de muncă – 25 de zile în continuu, 90 de zile la un singur beneficiar sau 120 de zile pe an calendaristi indiferent de numărul de beneficiari, se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.

g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

i) nerespectarea de către zilier a prevederilor privind durata maximă de activitate, 120 de zile, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Related Articles

GDPR

 

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !